top of page

ЧИН МЕССЫ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

С.: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

В.: Amen.

С.: Milość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jesusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

или:

С.: Pan z wami.

В.: I z duchem twoim.

Е.: Pokój z wami

В.: I z duchem twoim.

ОБРЯД ПОКАЯНИЯ

С.: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

В.: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

С.: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i oduściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

В.: Amen.

С.: Panie, zmiłuj się nad nami.

В.: Panie, zmiłuj się nad nami.

С.: Chryste, zmiłuj się nad nami.

В.: Chryste, zmiłuj się nad nami.

С.: Panie, zmiłuj się nad nami.

В.: Panie, zmiłuj się nad nami.

В воскресенье и в праздники все поют или читают гимн.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

 

С.: Módlmy się.

После паузы читается вступительная молитва.

В.: Amen.

Все садятся.

 

ЛИТУРГИЯ СЛОВА

Чтец читает Первое Чтение, заканчивая его словами:

Oto słowo Boże.

В.: Bogu niech będą dzięki.

Читается или поется Псалом. Все повторяют антифон.

Затем читается второе чтение, если оно предусмотрено.

Все встают; читается или поется Стих перед Евангелием, сопровождаемый антифон (в обычное время года "Аллилуия")

С. (тихо): Wszechmogący Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię.

С.: Pan z wami.

В.: I z duchem twoim.

С.: + Początek или Słowa Ewangelii według świętego...

(Во время этих слов все осеняют себя малым крестным знамением на лбу, устах и груди)

В.: Chwała Tobie, Panie.

Священник читает Евангелие, заканчивая его словами:

Oto słowo Pańskie.

В.: Chwała Tobie, Chryste.

Священник целует книгу и говорит тихо:

Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy.

Далее может следовать проповедь.

По воскресениям и праздникам поется или читается Символ Веры:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, wspólistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego i Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba: siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę: który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechy i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 

Следует Всеобщая молитва (Молитва верных).
Затем все садятся.

 

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ

 

Священник берет хлеб и, приподнимая его над алтарем, произносит:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich: Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

В.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

 

Священник, наливая в чашу вино и немного воды, тихо произносит:

Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo.

 

Священник приподнимает чашу над алтарем со словами:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich: Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym..

В.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

С. (тихо): Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym: niech nasza Ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała.

 

Священник омывает руки со словами:

Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Все встают.

С.: Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący.

В.: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Следует молитва над дарами.

В.: Amen.

ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА

Евхаристическая молитва I (Римский канон)

С.: Pan z wami.

В.: I z duchem twoim.

С.: W górę serca.

В.: Wznosimy je do Pana.

С.: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

В.: Godne to i sprawiedliwe.

Следует Префация, в конце которой все поют или говорят:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zatępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

С.: Ojcze, niekończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławil + te święte dary ofiarnwe.
Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym Papieżem ... i naszym Biskupem ... oraz wszystkimi, który wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi.

Молитва о живых

Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach ... i ..., i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę Ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie.

Прославление святых

Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wpominamy najpirw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, Oblubieńcz Najświętszej Dziewicy, oraz Twoich świętych Apostołów i Męczników: Piotra i Pawła, Andrzeja, (Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klementa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana) i wszystkich Twoich Świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen).

(В воскресенье и некоторые праздничные дни может читаться специальная молитва дня).

Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich, i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona grona swoich wygranych. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen).

Prosimy Cię, Boże, uświęć tę Ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas Ciałem i Krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa..

 

Все встают на колени.

On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swojego Ojca wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Священник возносит Святую Жертву над алтарем и преклоняет колено.

Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Священник возносит Чашу над алтарем. Затем он преклоняет колено, и когда он встает, одновременно с ним встают все.

С.: GC Oto wielka tajemnica wiary.

В.: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 

С.: Boże Ojcze, my, Twoi słudzy, oraz lud Twój święty, wspominając błogosławiona mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne wniebowstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów Ofiarę czystą, świętą i doskonałą, Chleb święty życia wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia.

Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąc, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla, i ofiarę naszego Patriarchy Abrahama oraz tę ofiare, która Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź Ofiare doskonałej.

Священник преклонившись

Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł zaniesie tę Ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna,

Священник выпрямляется и осеняет себя крестным знамением

otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen)

Молитва об усопших

3K Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach ..., i ..., który przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju.
Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. (Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen).

Священник, ударив себя в грудь, продолжает

Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi Apostołami i Męczennikami: Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą (Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją) i wszystkimi Twoimi Świętymi: prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu.

 

Przez Chrystusa, naszego Pana, przes którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz.

Священник возносит Святые Дары над алтарем со словами:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.

В.: Amen.

II Евхаристическая молитва

С.: Pan z wami.

В.: I z duchem twoim.

С.: W górę serca.

В.: Wznosimy je do Pana.

С.: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

В.: Godne to i sprawiedliwe.

Священник читает Префацию:

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. On spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć i objawić moc Zmartwychwstania. Dlatego z Aniołami i wszyskimi Świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

В.: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

С.: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości.

(В воскресенье и некоторые праздничные дни может читаться специальная молитва дня.)
Все встают на колени.

Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem + i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRY ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Священник возносит Святую Жертву над алтарем и преклоняет колено.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Священник возносит чашу над алтарем.
Затем он преклоняет колено, и когда он встает, одновременно с ним встают все.

С.: Oto wielka tajemnica wiary.

В.: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 

С.: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.

Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem ..., naszym Biskupem ... oraz całym duchowieństwem.

В заупокойной мессе можно прочитать:

Pamiętaj o Twoim słudze ..., którego (Twojej służebnicy ..., którą) (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest został(a) włączony (włączona) w śmierć Twojego Syna, miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu.

Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, który zasnęli z nadzieją zmartwychwstanie, i o wszystkich, który w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi Apostołami (ze świętym ...) i wszystkimi Świętymi, który z ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

 

Священник возносит Святые Дары над алтарем со словами:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześći chwała, przez wszystkie wieki wieków.

В.: Amen.

Евхаристическая молитва III

С.: Pan z wami.

В.: I z duchem twoim.

С.: W górę serca.

В.: Wznosimy je do Pana.

С.: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

В.: Godne to i sprawiedliwe.

Следует Префация, в конце которой все поют или говорят:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

С.: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, .

(В воскресение и некоторые праздничные дни может читаться специальная молитва дня).
Все встают на колени.

С.: Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały Ciałem + i Krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium.

On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYNDANE.

Священник возносит чашу над алтарем и преклоняет колено.

Podobnie po wieczerzy, wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Священник возносит чашу над алтарем.
Затем он преклоняет колено, и когда он встает, одновременно с ним встают все.

С.: Oto wielka tajemnica wiary.

В.: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

С.: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i święta Ofiarę.
Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś za sobą.

Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętymi Apostołami i Męczennikami, (ze świętym ...) i wszystkimi Świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.

Prosimy Cię, Boże, aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie.
Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościoł pielgrzymujący na ziemi; a więc Twojego sługę, naszego Papieża ..., naszego Biskupa ..., wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony.
Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą.
W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie.

* Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli s tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwała, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

В заупокойной Мессе последнюю часть молитвы можно прочитать так:

* Pamiętaj o Twoim słudze ..., którego (Twojej służebnicy ..., którą) (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest został(a) włączony(a) w śmierć Twojego Syna, miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu, gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało, podległe zniszczeniu, do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do swojego Królestwa naszych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Священник возносит Святые Дары над алтарем со словами:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.

В.: Amen.

Евхаристическая молитва IV

С.: Pan z wami.

В.: I z duchem twoim.

С.: W górę serca.

В.: Wznosimy je do Pana.

С.: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

В.: Godne to i sprawiedliwe.

Священник читает Префацию:

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały.
Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy Aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustanie cześć Tobie oddają.
Łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię, wołając:

В.: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

С.: Wysławiamy Cię, Ojcze święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcu, rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczłeś ich przez Proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze śięty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów zesłałeś nam swojego Jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą, nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących, Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia.

Все встают на колени

Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały Ciałem + i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza.

Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował, i gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Священник возносит Святую Жертву над алтарем и преклоняет колено.

Podobnie wziął kielich, napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Священник возносит Чашу над алтарем. 
Затем он преклоняет колено, и когда он встает, одновременно с ним встают все.

С.: Oto wielka tajemnica wiary.

В.: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

С.: Boże Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa i Jego wstąpienie do otchłani, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, a oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy Ci, Boże, Jego Ciało i Krew, jako Ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata.

Wejrzyj, Boże, na Ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi, i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam Chleb i pili z jednego Kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale.

Pamiętaj, Boże, o wszyskich, za których składamy tę Ofiarę: przede wszystkim o Twoim słudze, naszym Papieżu ..., o naszym Biskupie ..., o wszystkich biskupach i całym duchowieństwie, o składających Ofiarę i tutaj zgromadzonych, o całym Twoim ludzie i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają.

Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju Chrystusem, oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś.
O dobry Ojcze, daj nam, swoim dzieciom, dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, z Apostołami i wszystkimi Świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Священник возносит Святые Дары над алтарем со словами:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.

В.: Amen.

ОБРЯД ПРИЧАЩЕНИЯ

С.: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

В.: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

С.: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

В.: Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki.

С.: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę, swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

В.: Amen.

С.: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

В.: I z duchem twoim.

С.: Przekażcie sobie znak pokoju.

Все приветствуют друг друга.


Священник, преломляя Святую Жертву, опускает ее частицу в Чашу и тихо произносит:

Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne.

В.: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

С. (тихо): Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu, wybaw mnie przez najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła; spraw także, abym przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.

или:

Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.

Священник, преклоняет колено, и одновременно на колени встают все.
Священник, беря в руки Тело Христово, обращается ко всем со словами:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

В.: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Священник тихо говорит:

Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

И причащается Тела Христова.

Затем священник тихо говорит:

Krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.

И причащается Крови Христовой.

После причащения священника и служащего с ним духовенства следует причащение мирян.

Священник, показывая Тело Христово причащающемуся, говорит:

Ciało Chrystusa.

Причащающийся отвечает:

Amen.

И причащается.

Поется Причастное песнопение.

После причащения верующих Священник очищает патену и чашу, тихо говоря:

Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami, i dar otrzymany w doczesności niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne.

Все встают. Читается Молитва после причащения.

С.: Módlmy się.

В.: Amen.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБРЯД

С.: Pan z wami.

В.: I z duchem twoim.

Священник, благословляя народ, говорит:

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Все, осеняя себя крестным знамением, отвечают:

Amen.

Е.: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

В.: Teraz i na wieki.

Е.: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

В.: Który stworzył niebo i ziemię.

Епископ, благословляя народ, говорит:

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, + Ojciec + i Syn, + i Duch Święty.

Все, осеняя себя крестным знамением, отвечают:

Amen.

С.: Idźcie w pokoju Chrystusa.

В.: Bogu niech będą dzięki.

bottom of page